Филтри

Категории с падащо меню

Общи условия

BeautyBox(www.beauty-box.org) е интернет страница, която представлява магазин за покупко – продажба на стоки от разстояние, по смисъла на Закона за Защита на потребителите. Създател и собственик  на BeautyBox е фирма ПРМ ЕООД - еднолично дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 202412905, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, р-н Оборище, ул Врабча 12Б ет.4 ап.8.

Магазинът е специализиран в продажба на козметика и аксесоари.

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между BeautyBox, клиентите на он – лайн магазина, както и всички потребители на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.beauty-box.org(наричан за краткост сайт). Тези условия обвързват всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на сайта на BeautyBox, се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия".

I. ДЕФИНИЦИИ

1. СТРАНИ по настоящите Общи условия са ПРМ ЕООД, наричано от тук нататък ДОСТАВЧИК и всяко физическо или юридическо лице – потребител, което се е съгласило с настоящите Общи Условия и извършващо поръчки на артикули на сайта, наричано от тук нататък ПОТРЕБИТЕЛ.

2. САЙТ по смисъла на настоящите Общи условия е домейн www.beauty-box.org, както и всички субдомейни, свързани с него.

3. АРТИКУЛИ са предлаганите чрез сайта стоки за закупуване.

4. ПОРЪЧКА е индивидуалната заявка за закупуване на избрания артикул/артикули, съгласно условията за доставка и плащане, предвидени в сайта. Поръчка може да бъде направена само чрез електронния магазин www.beauty-box.org. Поръчки по телефон не се приемат.

5. УСЛУГИ са всички действия, осъществявани от ДОСТАВЧИКА във връзка с предлагането, продажбата и доставянето на артикулите от сайта.

6. ДОСТАВКА е процес по доставянето на поръчаните артикули на адрес, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез куриерска фирма, с която ДОСТАВЧИКЪТ има сключен договор.

7. ПАРТНЬОРИ са физически и юридически лица, с които ДОСТАВЧИКЪТ има сключени Договори и се намира в търговски взаимоотношения.

8. ЕКСКЛУЗИВИТЕТ е изключителното право на собственост на ДОСТАВЧИКА и партньорите му върху всички имена на марки, снимки от каталози, текстове и материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн). Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона. Потребителите могат да копират материали от електронния магазин  BeautyBox единствено за персонална употреба,но само ако това не е в противоречие с разпоредбите на настоящите Общи Условия.

9. ЦЕНА е обявената на сайта към момента на извършване на поръчката стойност, срещу заплащането на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ придобива собствеността върху избрания АРТИКУЛ.

Всички цени в тази интернет страница са в български лева, с включено ДДС, и са валидни до изчерпване на наличностите.

Посочените цени не включват цена за доставка.

Цените за доставка са посочени отделно и представляват сумата за доставка на конкретната куриерска фирма, с която ДОСТАВЧИКЪТ  има сключен договор.

10. КАТАЛОГ е наборът от предлагани на сайта артикули, включващ изображение, описание и цена на артикула.

11. Публикуването на КАТАЛОГА на сайта има силата на публична покана за сключване на търговска сделка по смисъла и силата на действащото законодателство.

12. ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ е всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на ДОСТАВЧИКА до ПОТРЕБИТЕЛЯ като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, включително за времето на сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

1. ПРМ ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите Общи Условия, както и по преценка на ПРМ ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.

2. ПРМ ЕООД не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта.

3. ПРМ ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. ПРМ ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

4. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ носи пълна отговорност за всички причинени вреди на ДОСТАВЧИКА и трети лица вследствие недобросъвестно използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. ПРМ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДОСТАВЧИКА във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ПРМ ЕООД

5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ПРМ ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ПРМ ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

6. ПРМ ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните услуги. ПРМ ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.beauty-box.orgили направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на ПРМ ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

7. ДОСТАВЧИКЪТ има право да редактира и обновява съдържанието, визията и информацията на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др.по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разглежда, поръчва и получава Артикули от интернет сайта по реда и при условията, посочени в него.

9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се информира за състоянието на своята ПОРЪЧКА.

10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи избрания/те Артикул/Артикули на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта.

11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на ПОРЪЧКАТА си според обявения в сайта начин.

12. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на ПРМ ЕООД.

13.При получаване на пратки от интернет магазин Beauty Box наПОТРЕБИТЕЛЯне се предлагаопция ОТВАРЯНЕ ПРЕДИ ЗАПЛАЩАНЕ. Ако в последствие ПОТРЕБИТЕЛЯТ има проблем със закупената стока, може да я замени или върне съгласно реда и при условията, заложени в актуалните към момента на поръчката Общи Условия.

 

IV. АРТИКУЛИ И УСЛУГИ

14. ПРМ ЕООД може да публикува  на интернет страницата информация относно продукти, услуги, включително относно промоции, намаления, осъществявани от него или от трети страни, с които ПРМ ЕООД има сключен договор за съвместна дейност или за каквито и да било услуги в определен период и съгласно складовите наличности.

15. Цената на промоционалните продукти и услуги е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност и / или по време на промоционалния период, ако е упоменат такъв.

 

V.ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА И ДОСТАВКА НА СТОКА

16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поръча по всяко време избраните от него артикули единствено чрез интернет на сайта www.beauty-box.org.

17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява своята поръчка, като маркира избраните продукти и попълва информационната форма, намираща се на сайта.

18. След попълване на табовете с необходима информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава подадените данни и тяхната достоверност и пълнота чрез бутона за завършване на поръчката.

19. Завършвайки своята поръчка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ може да се свърже с него във връзка с:

(1) Потвърждение на стойността на направената ПОРЪЧКА, в зависимост от ситуацията, и за други услуги с добавена стойност (напр. доставка и др.);

(2) Съгласуване на условията за доставка на АРТИКУЛИТЕ;

20. ДОСТАВЧИКЪТможе едностранно да прекрати поръчка направена от ПОТРЕБИТЕЛ, като предварително го уведоми , без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи:

(1) Информацията, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛЯ на Интернет страницата е непълна и/или невалидна;

(2) Действията на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Интернет страницата могат да нанесат / нанасят вреда на ДОСТАВЧИКА и / или на неговите партньори;

(3) Ако две последователни клиентски ПОРЪЧКИ не са били завършени с успех.

(4) В други случаи по своя преценка.

VI. ДОСТАВКА

21. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има на разположение само един начин на доставка за закупените Артикули, посредством избрана от ДОСТАВЧИКА  компания за куриерски услуги.

22. Времето за доставка обикновено е средно от 24ч. до 48ч. от направата на поръчката, без да надвишава 30 работни дни, освен ако изрично не е упоменато друго. Ако Артикулът не може да бъде доставен, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да информира Потребителя за това.

VII. ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, ЗАМЯНА И ВРЪЩАНЕ НА АРТИКУЛИ

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ

23. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ПРМ ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

24. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

25. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

(1) Доставените Артикул/Артикули явно не съответстват на заявената за покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(1) Цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати (ако е избрал опцията за наложен платеж), не съответства на дължимата цена.

ЗАМЯНА И ВРЪЩАНЕ НА АРТИКУЛИ

26. ПОТРЕБИТЕЛЯТима право съгласно законодателството на Република България в срок от 7 работни дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получената от ДОСТАВЧИКАдоставка на адрес: гр. София ул. Врабча 12Б ет4 ап8, като доставката е за негова сметка.

27. Връщането се допуска при следните други условия:

(1) Колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието;

(2) Продуктите са доставени или фактурирани погрешно.

28. ПОТРЕБИТЕЛЯТе задължен да информира писмено ПРМ ЕООД за своето намерение да върне закупените Артикули на посочения в интернет сайта електронен адрес за кореспонденция в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаването на продуктите и / или услугите, ако се възползва от правото си по чл. 26 и чл. 27 от настоящите Общи Условия. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка, на която да бъде възстановена заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯсума за стоката.

29. Връщането се осъществява при наличие на следните условия:

(1) Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от ПРМ ЕООД.

30. ПОТРЕБИТЕЛЯТзаплаща всички разходи (цена на куриерската услуга и застраховка на стоката), свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на ПРМ ЕООД адрес.

31. ПРМ ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

32. Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от страна на ПРМ ЕООД, след като нейните служители се уверят в нейната цялост. В случай на възстановяване на стойността на продукта, това ще бъде направено в рамките на 30 дни след потвърждение на връщането.

33. Върнати пратки за плащане с наложен платеж не се приемат.

34. Потребител, който извести ПРМ ЕООД в съгласие с чл. 28  е отговорен за връщането на въпросните Артикули на ПРМ ЕООД не по-късно от 10 дни от подаването на известието, в противен случай ПРМ ЕООД ще счете искането за връщане за недействително и непроизвеждащо каквото и да било правно действие.

35. В случай на замяна на Артикул, замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка.

 

VIII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

36. ПРМ ЕООД  е регистриран администратор на лични данни и събира и използва лични данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ само за  осъществяване на поръчките и разрешените от закона цели.

IX. УВЕДОМЛЕНИЯ

37. Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на УСЛУГИТЕ чрез САЙТА се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

X. ОТГОВОРНОСТ

38. ПРМ ЕООД не носи отговорност за действията на което и да било физическо или юридическо лице, което използва интернет страницата.

39. ПРМ ЕООД не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни и други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

40. ДОСТАВЧИКЪТне е отговорен за съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от интернет страницата www.beauty-box.org, без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

41. ДОСТАВЧИКЪТне носи никаква отговорност в случай на използване на интернет страници и/или съдържание изпратено до ПОТРЕБИТЕЛ чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на ПРМ ЕООД, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира каквито и да било вреди на ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

42. ДОСТАВЧИКЪТне предлага никакви директни или косвени гаранции, че:

(1) Услугата ще отговаря на изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

(2) Услугата ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки;

43. Служителите, мениджърите и / или собствениците на интернет страницата не са отговорни по никакъв начин за щети последвали от, но не ограничително до придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзка / транзакция / сътрудничество / друго, което може да настъпи между ПОТРЕБИТЕЛ и някой от тези, които директно или индиректно рекламират, използвайки интернет страницата .

44. Детайлите за поръчка, включително но не само времето, нужно за доставката, не са договорно задължение за ДОСТАВЧИКА, като никоя страна не носи отговорност за нанесена от доставката вреда на някоя от страните.

 

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

45. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна по сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

46. Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

47. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

48. Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на поръчката, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

XII. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

49. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между ПОТРЕБИТЕЛ и ДОСТАВЧИК, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие.

50. ДОСТАВЧИКЪТ не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

51. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

52. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРМ ЕООД си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по интернет страницата, нейната структура и услугите, включително промени, които биха повлияли на интернет страницата и/или на нейното съдържание без предварително известяване на Потребителите. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то ПРМ ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

ПРМ ЕООД не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на интернет страницата.

ПРМ ЕООД си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от интернет страницата , съобразно действащото законодателство на Република България.

Върни До Горе